Wanneer zijn vrijgestelde Nederlanders in Thailand de klos?

THAILAND:- Nederlanders die in Thailand wonen, kunnen vrijstelling van loonbelasting in Nederland vragen. Zelfs als ze in Thailand belasting betalen, zijn ze doorgaans een stuk voordeliger uit. Daar komt in de nabije toekomst waarschijnlijk een eind aan. Wordt het 1 januari 2024 dat het nieuwe belastingverdrag tussen Thailand en Nederland ingaat, of misschien zelfs 2025?

In een recent artikel op Thailandblog wordt aangenomen dat de invoeringsdatum van het verdrag nu 1 januari 2024 wordt i.p.v. 1 januari 2023 en dat alle pensioen- en lijfrente-inkomsten van Nederlanders in Thailand per deze datum volledig zullen worden belast voor de inkomstenbelasting in NL en dat Thailand niet meer kan heffen. Dat is nu de grote vraag…

Overigens zijn de onderhandelingen over een nieuw verdrag opgestart op verzoek van Thailand. 

Thailand wil graag toetreden tot de OESO (OECD) en in dit kader is o.a. aanpassing vereist van het nu vigerende belastingverdrag dat sinds 1976 in werking is.

Nederland heeft zich op het standpunt gesteld in de notitie verdragsbeleid 2020 dat de belastingheffing over pensioenen en lijfrenten over in het buitenland wonende Nederlanders volledig toe dient te komen aan NL.

Bekend is dat in het nieuwe, op ambtelijk niveau opgestelde, nog door regeringsvertegenwoordigers (NL en Thailand) te ondertekenen nieuwe belastingverdrag rekening is gehouden met specifieke wensen van Thailand. Naar deze specifieke wensen kunnen we slechts gissen, daar nog geen publicatie van het nieuwe verdrag heeft plaatsgevonden.

Wat in dit kader interessant is dat de notitie verdragsbeleid 2020 ruimte biedt bij de verdragsonderhandelingen waarbij verdragspartner de wens van NL om alle pensioenen en lijfrenten volledig te laten belasten in NL niet deelt. In de onderhandelingen kan dan op wensen van Thailand bijvoorbeeld een alternatieve partiële bronheffing worden overééngekomen. Daarnaast is er ruimte om tot een overgangsregeling te komen.

Prangende vraag die blijft, is of de wensen van Thailand waaraan wordt tegemoetgekomen mogelijk betrekking hebben op de genoemde punten van de verdragsnotitie

Maar dan resteert de vraag of het nieuwe verdrag inderdaad 1 januari 2024 effectief in werking zal treden of mogelijk later, op 1 januari 2025 (of nog later).

Dit is volledig afhankelijk van de tijdsperiode tussen datum ondertekening door beide verdragslanden ( NL en Thailand) en uiteindelijke datum ratificatie door ieder verdragsland afzonderlijk.

Tussen de datum tot opdracht ondertekening van het in ambtelijk overleg tot stand gekomen nieuwe verdrag (begin september 2022 aan de Minister van BUZA door het kabinet) zijn al 5 maanden verstreken. Tot op heden heeft nog geen ondertekening door regeringsvertegenwoordigers van NL en Thailand plaatsgevonden.

De verdere procedure na ondertekening in NL is als volgt: 

-Het aanhangig maken van het ondertekend verdrag bij de Raad van State voor een advies tot stilzwijgende goedkeuring door Tweede en Eerste Kamer van het verdrag.

Desgevraagd bij de Raad van State werd medegedeeld dat behandeling hiervan 4 tot 5 maanden kan duren maar praktijk kan ook anders zijn (Colombia binnen een maand na aanhangig making).

– Het vragen van goedkeuring van het verdrag bij de Tweede Kamer onder overlegging van advies stilzwijgende goedkeuring Raad van State.

Indien er geen vragen/opmerkingen of voorstellen tot aanpassing zijn, vindt ratificatie door NL automatisch plaats na 30 dagen.

Na ondertekening door beide landen zal naar verwachting de procedure tot ratificatie door NL snel verlopen. Zeker als er geen vragen/opmerkingen/aanpassingen zijn, zal ratificatie door NL naar verwachting plaatsvinden voor 31 december a.s.

Echter, ratificatie door verdragspartner Thailand is dan ook nodig voor 31 december om het verdrag 1 januari 2024 effectief in werking te laten treden.

Gegeven de doorlooptermijnen tussen ondertekening verdrag en ratificatie door o.a verdragslanden Malawi, Kenia, Chili en Colombia is het niet ondenkbaar dat bij ondertekening medio februari 2023 of later ratificatie eerst na 31 december 2023 zal plaatsvinden.

Belangrijke factoren hierbij zijn wel of geen gewenste aanpassingen door Thailand en instemming/goedkeuring door de volksvertegenwoordiging van Thailand 

Verdragen Malawi en Kenia zijn getekend in 2015 maar nimmer door deze verdragslanden geratificeerd, daar beide landen achteraf niet gelukkig waren met de bereikte onderhandelingsresultaten.

Verdrag Chili getekend 25 januari 2021 gevolgd door ondertekening 9 maart 2022, maar tot op heden niet geratificeerd door Chili. Verstreken tijd tussen datum ondertekening en heden 2 jaar. 

Verdrag Colombia getekend 11 februari 2022, maar tot op heden niet geratificeerd door Colombia. Verstreken tijd tussen datum ondertekening en heden bijna een jaar.

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de verdragslanden blijkbaar de nodige tijd nodig hebben om tot ratificatie te komen en het is zeker geen gelopen race dat Thailand dit jaar nog zal ratificeren.

Zodra het verdrag door NL en Thailand is ondertekend door beide partijen en is opgenomen in  het tractatenblad zal  nadere info worden verstrekt en wel met name wat is overeengekomen over  pensioenen en lijfrenten.

Advies: neem het zekere voor het onzekere en hou er bij de financiële planning rekening mee dat ingaande 1 januari 2024 pensioenen en lijfrenten volledig in NL belast worden. Het kan alleen maar meevallen als de ingangsdatum later wordt en mogelijke sprake is van partiele heffing voor NL en/of een overgangsregeling/

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u in de media gelezen heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: Photosstock 
Content: Hans Bos
Bron: Olleke Bolleke in Thailand 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!